Domov se zvláštním režimem

Základní údaje o domově

Název: O.P.S Důstojnost

Sídlo: 1. pluku 206/7, Praha 8 Karlín, 186 00

Adresa: Nýdek č.ev. 100, Nýdek 739 96

IČO: 28599110

Ředitel: Ing. Dalibor Mitrenga

Druh poskytované sociální služby: domov se zvláštním režimem

Forma poskytované sociální služby: pobytová

Pracovní doba: nepřetržitě

Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním

Kapacita: 132

POSLÁNÍ DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Posláním Domova se zvláštním režimem obecně prospěšné společnosti Důstojnost je celoročně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří se již nejsou schopni o sebe sami postarat, a to ani za pomoci rodiny, blízkých či terénní sociální služby.

CÍLE PÚOSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • udržení stávajících schopností, dovedností a soběstačnosti klientů
 • přiblížení se běžnému způsobu života dle zvyklostí a potřeb klientů
 • zajištění podmínek pro zachování vazeb klientů s rodinou a blízkými
 • zajištění důstojného života v bezpečném prostředí

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SOCIALNÍCH SLUŽEB

 • Respekt a úcta – zachování důstojnosti klientů, slušnost, vstřícnost a laskavost personálu, respektování názoru klientů a jejich rozhodnutí
 • Podpora soběstačnosti a zachování stávající míry schopností – pracovníci neprovádí za klienty úkony, které zvládnou sami
 • Individuální přístup – ke klientům přistupujeme s ohledem na jejich jedinečnost, jejich přání, potřeby a osobní cíle
 • Komunikace a spolupráce – mezi pracovníky i mezi klienty, spolupráce s rodinou a blízkými
 • Diskrétnost – dodržování mlčenlivosti, ochrana osobních údajů
 •  

CÍLOVÁ SKUPINA DOMOVA SE ZVLAŠTNÍM REŽIMEM 

Sociální službu poskytujeme osobám se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a osobám s chronickým duševním onemocněním, které mají sníženou soběstačnost z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková struktura:

 • Dospělí (35 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Sociální službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • se smyslovým postižením – nevidomí, hluchoněmí, hluchoslepí a neslyšící, kteří potřebují specializovanou asistenci při komunikaci
 • s těžkým a hlubokým mentálním postižením
 • s chronickým duševním onemocněním ve stavu, kdy tato osoba není schopna kolektivního soužití a hrozí poškozování sebe nebo ostatních
 • závislým na alkoholu, omamných a psychotropních látkách ve fázi, kdy závislost způsobuje újmy na tělesném i duševním zdraví a ve společném soužití
 • fyzicky agresivním, které se projevují násilnými činy nebo poruchami sexuálního chování
 • vyžadujícím speciální technické vybavení a nepřetržitou odbornou lékařskou péči
 • s akutním infekčním onemocněním
Klientům poskytujeme, dle jejich potřeb, tyto základní činnosti:
 • poskytnutí ubytování:
  • ubytování,
  • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
 • poskytnutí stravy:
  • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
  • pomoc při podávání jídla a pití,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
 • sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • aktivizační činnosti:
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Máte zájem dozvědět se víc?

Kontaktujte nás

Mgr. Pavla Muchová – sociální pracovnice

telefon: 735 177 709

e-mail: socialniDZR@dustojnost.cz

Máte zájem o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem (DZR)?

Podejte si žádost ještě dnes, počet míst je totiž omezen: Žádost o poskytování sociální služby DZR